Bài thơ Vùng lên con cháu Lạc Hồng Vĩnh Hằng Viên

Bài thơ Vùng lên con cháu Lạc Hồng Vĩnh Hằng Viên
Vùng lên con cháu Lạc Hồng Viên

Giặc Tàu bành trướng lấn quê ta

Con cháu Lạc Hồng quyết chẳng tha

Rõ mặt đảng nô buôn bán nước

Đích danh bè ngụy hiến dâng nhà

Noi gương Hoàng Đế xua Tàu Cộng

Nối nghiệp Tiền Nhân giữ Đảo Sa

Nội ngoại thanh niên tay siết chặt

Vùng lên lấy lại đất ông cha

Sưu tầm