Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên ngày 15/08/2014

Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên ngày 15/08/2014
Hình ảnh Địa tạng vương Bồ tát tại Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên