Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 03/2015

Hình ảnh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên tháng 03/2015
Hình ảnh tháng 03/2015 tại Công viên Thiên Đức vào những ngày mưa