Một buổi tham quan Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên ngày 08-09/06/2014

Một buổi tham quan Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên ngày 08-09/06/2014
Công viên Thiên Đức Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên. Ngày tham quan cuối tuần, cảm xúc qua lưu kí ảnh ngày 08-09/06/2014