Phật Ngọc Hòa bình Thế Giới tại Công Viên Thiên Đức

Phật Ngọc Hòa bình Thế Giới tại Công Viên Thiên Đức
Khai quang Phật Ngọc Hòa bình Thế Giới tại Công Viên Thiên Đức ngày 25 tháng 09 năm 2016